«Регион и мир», 2019, №2

Журнал включен в реестр научных периодических изданий Высшей аттестационной комиссии Республики Армения и в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)

 

  “Регион и мир”, 2019, № 2 - полная версия (4,9 МиБ, 871 hits)

 

Содержание

ПОЛИТИКА

Elizbaryan V. D.

  The Agreement on the EAEC: Aims and the Main Activities of EAEC - стр. 05-08 (369,8 КиБ, 364 hits)

Ռուխկյան Լ. Մ.

  Նեոազատական գաղափարախոսության զարգացման միտումները հայաստանյան արդի հասարակական-քաղաքական գործընթացներում - стр. 09-15 (439,9 КиБ, 414 hits)

Նիկողոսյան Ս. Վ.

  ՀՀ անվտանգության խորհրդի կարգավիճակի խնդրի շրջանակներում արտասահմանյանորոշ երկրների փորձի քաղաքական-իրավական գնահատումը - стр. 16-24 (406,5 КиБ, 382 hits)

Աղաջանյան Մ. Ա.

  Քաղաքական կոռուպցիայի էությունը և հիմնական տեսակները - стр. 25-31 (396,0 КиБ, 470 hits)

Манташян С. А.

  История развития права международных договоров до вступления в силу Венскойконвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года - стр. 32-37 (380,5 КиБ, 519 hits)

Ованнисян А. Ю.

  Фундаментальный вклад Левона Мирзояна в процесс становления и развития казахстанской государственности в период СССР - стр. 38-43 (854,5 КиБ, 422 hits)

 

ИСТОРИЯ

Ղազարյան Ա. Է.

  Վրաստանում  ՀՀ  դիվանագիտական ներկայացուցչության ջանքերը հայ-վրացական պաշտպանական միության ձևավորման ուղղությամբ 1920 թ. աշնանը - стр. 44-53 (395,8 КиБ, 423 hits)

Եսայան Վ. Բ. 

  Հայ վաճառականները և նրանց դերը Վրաստանի տնտեսական կյանքում18-րդ դ.-19-րդ դարի առաջին կեսին - стр. 54-59 (403,3 КиБ, 523 hits)

Погосян /Хахбакян/ Г. Г.

  Памятники армянской архитектуры и топонимики в Бангладеш - стр. 60-65 (1,4 МиБ, 406 hits)

 

ЭКОНОМИКА

Ավագյան Մ. Ա.

  Դրամական փոխանցումների ազդեցությունը զարգացող երկրների սոցիալ-տնտեսական զարգացման վրա - стр. 66-74 (424,6 КиБ, 489 hits)

Мнацаканян Л. А., Каримян Д. В.

  Опыт использования инструмента норматива банковского резервирования в условияхнеустойчивости современной финансовой системы - стр. 75-79 (454,9 КиБ, 388 hits)

Завгородняя Е. В., Мирзоян Г. Н.

  Сравнительный анализ ассортиментной политики организации - стр. 80-84 (374,3 КиБ, 465 hits)

Կարապետյան Ն. Ն.

  Ռուսաստանի Դաշնության արժութային քաղաքականությունը և Հայաստանի Հանրապետության արժութային քաղաքականության հետ վերջինիս կոորդինացման որոշ հիմահարցեր - стр. 85-89 (403,5 КиБ, 475 hits)

Лалабекова В. Р.

  Цифровой банкинг и перспективы его развития  в Армении - стр. 90-94 (367,3 КиБ, 496 hits)

Ավագյան Ա. Ա.

  Ջրամատակարարման համակարգերի կառավարման մոդելավորմանփորձն ու հիմնախնդիրները - стр. 95-101 (396,8 КиБ, 450 hits)

Խուկեյան Զ.Գ.

  ՀՀ արտաքին առեվտրաշրջանառության զարգացումները ԵԱՏՄ անդամակցույթաներեք տարիների ընթացքում - стр. 102-106 (441,0 КиБ, 390 hits)

Акопян Г. М.

  Методология оценки уровня координации экономических интересов - стр. 107-111 (402,3 КиБ, 422 hits)

 

Gasparyan R. L.

  Macro-prudential policy interaction with monetary, micro-prudential, fiscal and structural policies - стр. 112-119 (467,4 КиБ, 400 hits)

Նավասարդյան Մ. Ա.

  Բարեկեցության համաթիվ. ՀՀ բարեկեցության ցուցանիշները - стр. 120-123 (378,0 КиБ, 454 hits)

 

 

ПРАВО

Мейроян Э. С.

  Доктрина абсолютной территориальной целостности в праве трансграничных водных ресурсов - стр. 124-128 (375,5 КиБ, 420 hits)

Ավագյան Գ. Պ.

  Քրեական դատավարության «ողջամիտ ժամկետ» սկզբունքի ի հայտ գալուպատմական նախադրյալները - стр. 129-134 (380,4 КиБ, 407 hits)

 

РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА

Նասոյան Հ. Մ.

  Թվայինի «լեգենդը». թվային պատկերը որպես նոր մեդիայի բանալի - стр. 135-139 (1,8 МиБ, 379 hits)

Ավագյան Գ. Ա.

  Հայոց եկեղեցին և ազգային ինքնությունը 1960-ական թթ.լիբանանահայ մամուլում - стр. 140-145 (405,0 КиБ, 424 hits)

 

ПСИХОЛОГИЯ

Ներսիսյան Ծ. Ժ.

  Հայ ընտանիքի հոգեբանական առանձնահատկությունները - стр. 146-150 (376,9 КиБ, 666 hits)

Фатеми Сейедехнасим

  Положение женщины в езидской семье как фактор прозелитизма - стр. 151-155 (332,3 КиБ, 503 hits)

 

ОБРАЗОВАНИЕ

Mkrtumyan A.S., Muradyan Yu. H.,

  The Implementation of Project-Based Learning in the MYP (Midlle Years Programme of theInternational Baccalaureate) Unit Planner “The Economy of the Republic of Armenia”To Enhance Geography Teaching Pr (308,2 КиБ, 355 hits)